Algemene verkoopsvoorwaarden CHRISTIAENS-TECHNIEK NV.
 

1. Onze offerten en verkopen gebeuren tegen de hiernavolgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en aangenomen te zijn door de koper.

2. De offerten gedaan door onze firma, zijn geldig gedurende een maximum termijn van 14 dagen.

3. De vermelde leveringstermijnen zijn gebaseerd op de gestelde termijnen van onze leveranciers. In het mogelijke zullen deze altijd geëerbiedigd worden, uitgezonderd voor speciale omstandigheden voorgelegd door deze, waarvoor wij niet kunnen verantwoordelijk zijn.

4. Alle goederen worden verzonden op kosten en risico van de bestemmeling.

5. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien deze gedeeltelijk zijn. Tevens behouden wij ons het recht voor verdere levering stop te zetten zodra een factuur niet betaald wordt overeenkomstig de factuurvoorwaarden.

6. Betalingsvoorwaarden: netto contant bij levering of anders bepaald op offerte, bevestiging of factuur. Ieder verzuim van betaling binnen de gestelde termijn zal van rechtswege in het voordeel van de verkoper en zonder een voorafgaandelijke in verzuimstelling de gebruikelijke handelsrente met een rato van 1% per maand oplopen.

7. Schadebeding zoals overeenkomstig art. 1226 B.W. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt er van rechtswege het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 75 euro tot een maximum van 1.500 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

8. Klachten en retourzendingen. Klachten zullen slechts in behandeling worden genomen indien ze binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk en per aangetekende brief worden ingediend. Er worden geen kosten aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van een gevolmachtigd lid van onze firma.

9. Overmacht indien de NV. CHRISTIAENS-TECHNIEK niet in staat is de orders uit te voeren ten gevolge van stakingen, uitsluiting, brand, natuurrampen, onmogelijkheid om grondstoffen en andere materialen te betrekken, gebrek aan arbeidskrachten, oorlog, onlusten, overheidsbeperking of andere dergelijke omstandigheden bij de NV. CHRISTIAENS-TECHNIEK of haar leveranciers, heeft voornoemde het recht dit contract te annuleren per schriftelijke kennisgeving aan de koper, zonder dat enige schadevergoeding zou kunnen geëist worden.

10. In geval van betwistingen of gebeurlijke geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd. Wij zien niet af van deze clausule wanneer wij op de koper een wissel trekken. De verkoper behoudt zich hetrecht voor om de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.

11. Eigendomsvoorbehoud. Alle goederen blijven onze eigendom totdat ze integraal zijn betaald.


 
Factuur - verkoopsvoorwaarden Christiaens Techniek nv